МЕНЮ
Збір і використання інформації

Під час замовлення товарів та консультацій на Веб сайті Ви передаєте свої особисті дані, які зберігаються в нашій системі для управління замовленнями і здійснення обліку всередині компанії. При обробці отриманих персональних даних ми:

1) діємо відповідно до законодавства у сфері персональних даних і дотримуємося всіх відповідних приписів щодо забезпечення конфіденційності в інтернеті;

2) приймаємо всі необхідні організаційні та технічні заходи для захисту конфіденційної інформації від несанкціонованого доступу, втрати або знищення.

Збір даних про користувачів здійснюється в електронному вигляді в активній формі (заповнення відповідних інформаційних полів для здійснення замовлення, взаємодія з клієнтським сервісом - особисті дані) і в пасивній формі (автоматично, для статистичних цілей - особисті дані не збираються).

Комунікація відбувається з використанням засобів технічного фіксації: телефонні розмови, електронні листи і листування в чаті можуть бути збережені з метою контролю якості обслуговування. Ми можемо запросити у Вас додаткову інформацію, якщо вона необхідна для внесення змін до вже оформлені послуги, або для надання супутніх послуг. Додаткові дані можуть бути запитані для оперативної передачі Вам інформації про статус замовлення.

Веб сайт може використовувати файли cookie для відстеження та збереження даних, наданих веб-браузерами користувачів. Відповідні дані використовуються виключно для статистичних цілей, підвищення зручності використання сайту і персоналізації рекламних повідомлень. Ви можете призупинити отримання файлів cookie шляхом зміни налаштувань свого браузера. Cookie -файли не пов'язані з Вашими персональними даними.

З метою маркетингової комунікації ми можемо запитати у Вас додаткову інформацію для проведення рекламних акцій і інших заходів. Вихідна комунікація в маркетингових цілях здійснюється у вигляді інформування та опитування (телефон / електронна пошта / месенджери). Також ми залишаємо за собою право використовувати дані історії придбань добривдля персоналізації спеціальних пропозицій, оповіщення про акції і додаткові послуги. Ви можете відписатися від відповідної розсилки в будь-який момент. Додатково можливий збір інформації щодо задоволеності якістю обслуговування. Кінцевою метою збору додаткової інформації є поліпшення переліку та якості послуг.

Передача персональних даних Персональні дані користувачів обробляються в головному офісі ТОВ «ЖИВА НПК» відповідно до суворих регламентів та інструкцій і доступні обмеженому колу осіб з числа працівників компанії тільки під час виконання посадових обов'язків та обслуговування конкретних клієнтів. Призначені для користувача дані можуть бути надані третім особам у випадках, коли постачальником товарів, замовленихза допомогою Веб сайту, є компанії будь-який інший постачальник добрив та додаткових товарів, відповідно до галузевих стандартів. Ми інформуємо постачальників послуг щодо Вашої контактної інформації, коли вона необхідна для оформлення послуги і зв'язку з Вами. У ролі посередника на вимогу постачальників ми маємо право запитати у Вас додаткову інформацію та документи для передачі їх стороні, що робить запит.

Інформація про користувачів може бути передана третім особам відповідно до законних вимог компетентних державних органів або використана в судових розглядах.

Обмеження відповідальності Ми не контролюємо збереження інформації про користувачів постачальниками послуг. Ми не перешкоджаємо користувачам в розголошенні даних щодо номера та адреси замовлення, датах і переліку товарів, що замовляються на майданчиках соціальних медіа (сторінки arus.com.ua та Jiva.npk.ua у Facebook, Twitter тощо), проте наполегливо рекомендуємо за необхідності повідомляти інформацію про замовлення за допомогою особистих повідомлень.

Якщо на сторінках Веб сайту міститься посилання на інші інтернет-ресурси, Ви повинні враховувати, що політика конфіденційності ТОВ "ЖИВА НПК" не поширюється на відповідні веб-сайти.

Ви самостійно несете відповідальність за забезпечення безпеки свого комп'ютера на предмет шкідливого програмного забезпечення і безпеку передачі даних через інтернет у зв'язку з цим.

Collection and use of information
When ordering goods and consultations on the website, you transfer your personal data, which are stored in our system for order management and accounting within the company. When processing received personal data, we:
1) we act in accordance with the legislation in the field of personal data and comply with all relevant prescriptions for ensuring privacy on the Internet;
2) take all necessary organizational and technical measures to protect confidential information from unauthorized access, loss or destruction.


User data is collected electronically in an active form (filling in the relevant information fields for placing an order, interaction with the client service - personal data) and in a passive form (automatically, for statistical purposes - personal data is not collected).

Communication takes place using means of technical fixation: telephone conversations, e-mails and correspondence in the chat can be saved for the purpose of monitoring the quality of service. We may request additional information from you, if it is necessary to make changes to an already arranged service, or to provide related services. Additional data may be requested in order to provide you with information about the status of the order.

The website may use cookies to track and store data provided by users' web browsers. The relevant data is used exclusively for statistical purposes, improving the usability of the site and personalizing advertising messages. You can stop receiving cookies by changing your browser settings. Cookies are not associated with your personal data.

For the purpose of marketing communication, we may ask you for additional information for promotions and other events. Outgoing communication for marketing purposes is carried out in the form of information and surveys (phone / e-mail / messengers). We also reserve the right to use fertilizer purchase history data to personalize special offers, promotions and additional services. You can unsubscribe from the corresponding newsletter at any time. In addition, it is possible to collect information on satisfaction with the quality of service. The ultimate goal of collecting additional information is to improve the list and quality of services.

Transfer of personal data Personal data of users is processed in the head office of JIVA EU S.L.R. in accordance with strict regulations and instructions and is available to a limited number of company employees only during the performance of official duties and service of specific clients.User data may be provided to third parties in cases where the supplier of goods ordered through the Website is any other supplier of fertilizers and additional goods to the company, in accordance with industry standards. We inform service providers about your contact information, when it is necessary for processing the service and communicating with you. As an intermediary at the request of suppliers, we have the right to ask you for additional information and documents to pass on to the requesting party.

Information about users may be transferred to third parties in accordance with the legal requirements of competent government authorities or used in legal proceedings.

Limitation of Liability We do not control the retention of user information by service providers. We do not prevent users from disclosing data regarding the order number and address, dates and list of goods ordered on social media platforms (arus.com.ua and Jiva.npk.ua pages on Facebook, Twitter, etc.), however, we strongly recommend that if necessary order information via personal messages.

If the website pages contain links to other Internet resources, you should consider that the privacy policy of JIVA EU S.L.R. does not apply to the corresponding websites.

You are solely responsible for ensuring the security of your computer against malicious software and the security of data transmission over the Internet in this regard.